Empty Hand Kata
Shorinji-Ryu
 • Pinan Shodan
 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Naihanchi Shodan
 • Naihanchi Nidan
 • Naihanchi Sandan
 • Naihanchi Nidan (ancient)
 • Naihanchi Sandan (ancient)
 • Pat Sai Dai (Modern)
 • Pat Sai Dai (Ancient)
 • Pat Sai Dai (Shorinji)
 • Matsumura Pat Sai
 • Oyadomari Pat Sai
 • Pat Sai Sho (Modern)
 • Pat Sai Sho (Ancient)
 • Seisan (Modern)
 • Seisan (Ancient)
 • Wankan (Tomari-Te)
 • Funakoshi’s Wankan
 • Matsukazi
 • Wanshu I
 • Wanshu II
 • Wanshu III
 • Empi
 • Jion
 • Jiin
 • Jitte (Jutte
 • Kushanku Dai
 • Kushanku Sho
 • Yabu Kushanku
 • Shiho Kushanku
 • Chibana Kushanku
 • Yara Kushanku
 • Chinto (Itosu)
 • Chinto (Arakaki)
 • Yabu Chinto
 • Gojushiho (Useishi)
 • Yabu Gojushiho(Yabu Seishi)
 • Oyadomari Gojushiho
 • Gojushiho Sho
 • Gojushiho Dai
 • Itosu Lohai Shodan (Rohai)
 • Itosu Lohai Nidan
 • Itosu Lohai Sandan
 • Matsumora Lohai
 • Chinte (Chinti)
 • Ananku
 • Wandoh
 • Nipaipo (Nipapo)
 • Arakaki-Ha
 • Unssu (Arakaki)
 • Sochin (Arakaki)
 • Shimpa
 • Shisochin
 • Nijushiho (Nieseishi)
 • Kururunfa
 • Suparempei
 • 8 Immortals Crossing the River
 • Papuren
 • Hakucho
 • Aoyagi (Seiryu)
 • Paiho
 • Kingai-Hakutsuru
 • Matsumura-Hakutsuru
 • Naha-Te / Goju
  • Tensho
  • Sanchin
  • Saifa
  • Seipa (Seippa)
  • Seiunchin (Seienchin)
  • Kururunfa
 • Peichurin (Pechurin)
 • Goju Seisan
 • Gekisai I
 • Gekisai II
 • Sanseiru
 • Shiochi
 • Weapons Kata
  Bo Staff
  • Tenryu
  • Shiu Shi No Kon Dai
  • Shiu Shi No Kon Sho
  • Chatan Yara No Kon Sho
  • Chatan Yara No Kon Dai
  • Matsu Higa No Kon
  • Suna Kake No Kon
  • Tsu Ken Suna Kake No Kon
  • Hama Higa No Kon
  • Sakugawa No Kon Sho
  • Sakugawa No Kon Dai
  • Sakugawa No Kon Sandan
  • Sakugawa No Kon Shui
  • Ginowan Donchi
  • Tokomini No Kon
  • Shirotaru No Kon
  • Yonegawa No Kon
  • Arakaki No Bo (Kon)
  • Chinen Shichanaka No Kon
  • Nakanhari No Kon
  • Matsumura No Kon
  • Toyama No Kon
  • Sesoku No Kon
  • Urasoe No Kon
  • Sueishi No Kon
  • Miyazato No Kon
  • Sueyoshi No Kon
  • Akahachi No Gyaku Bo
  • Cho-Un No Kon
  Jo Staff
  • Arakaki No Jo
  • Nobori-Ryu No Jo
  • Nobori-Ryu No Jo Sho
  • Nobori-Ryu No Jo Dai
  Sai
  • Shorin Sai Training Kata
  • Shorinji Sai Training Kata
  • Chatan Yara No Sai Sho
  • Chatan Yara No Sai Dai
  • Matsu Higa No Sai
  • Maesato No Sai
  • Hama Higa No Sai
  • Sakugawa No Sai
  • Tsu Ken Shita Haku No Sai
  • Towada No Sai Sho
  • Towada No Saii Dai
  • Kokooskuru
  • Matsumura No Sai
  • Tokumine No Sai
  • Toyama No Sai
  • Yakaa No Sai
  Single Knife
  • Sekiun No Tanto
  Double Knife
  • Nobori-Ryu
  Nunchaku
  Nunchaku
  • Chatan Yara No Nunchaku
  • Sokon No Nunchaku
  Tonfa
  • Matsu Higa No Tonfa Sho
  • Matsu Higa No Tonfa Dai
  • Hama Higa No Tonfa
  • Oyadomari No Tonfai
  Eaku
  • Tsu Ken Suna Kake No Eaku
  • Tsuken Aka Chu No Yeku De
  Techu
  • Techu No Kata
  Tanbo
  • Sekiun No Bo
  Kama
  • Hama Higa No Kama
  • Ken Gawa Nicho Gama Dai